Основни икономически индикатори


Брутен вътрешен продукт (Gross Domestic Product) . Брутният вътрешен продукт (БВП) е парично изражение на сумата на всички стоки и услуги, произведени в САЩ от американски и чужди компании. Състои се от потребление, инвестиции, правителствени разходи и нетния експорт.

Индустриално производство. Степен на използване на производствените мощности  (Industrial Production and Capacity Utilization Rate). Индексът на индустриалното производство е измерител на продукцията на производствените предприятия, мините и на комуналните услуги в една държава. Показателят степен на използване на производствените мощности отразява оползотворяването на наличните производствени ресурси. Може да служи като потенциален търговски сигнал, тъй като отразява силата на икономиката. Стойности на показателя 85,1 отразяват стабилност на икономиката. Стойности над 85 показват, че икономиката е близо до потенциала си и има опасност от инфлационен натиск.

Фабрични поръчки (Factory Orders). Доларовата стойност на новите поръчки за производство на трайни и нетрайни стоки. Показателят дава по-добра информация отколкото поръчките на трайни стоки, чиято стойност се обявява  преди това. Има ограничено влияние върху форекс пазара.

Цялостни запаси (Business Inventories). Паричната стойност на запасите в производствения сектор, както и в секторите продажби на едро и продажби на дребно. Равнището на показателя е свързано с това на продажбите и е важен индикатор за краткосрочната тенденция в производствената активност. Има ограничено влияние върху форекс пазара.

Индекс на водещите индикатори (Index of Leading Indicators). Индекс на десетте икономически индикатора, оказващи най-значително влияние върху икономическата активност. Индекса е създаден със цел да предложи виждане за развитието на икономиката през предстоящите 6 до 9 месеца. Както показва наименованието им те са индикатор, предшестващ икономическата активност.

Индекс на потребителското доверие на Мичиганския Университет (Consumer Sentiment).  Изследване на отношението на потребителите към настоящата ситуация, както и на очакванията им, свързани с икономическите условия. Изследването се провежда от Мичиганския Университет всеки месец. Показателят е в пряка връзка с равнището на закупуваните стоки и услуги в икономиката.

Потребителско доверие (Consumer Confidence). Изследване на отношението на потребителите към настоящата ситуация, както и на очакванията им, свързани с икономическите условия. Изследването се провежда от Conference Board всеки месец. Показателят е в пряка връзка с равнището на закупуваните стоки и услуги в икономиката.

Индекс на потребителските цени (Consumer Price Index). Индексът на потребителските цени измерва средното ценово равнище на фиксирана кошница продукти и услуги, закупувани от потребителите. Месечните изменения в индекса са показател за темпа на инфлация в икономиката.

Индекс на производствените цени (Producer Price Index). Индексът на производствените цени е измерител на средното ценово равнище на фиксирана кошница от капиталови и потребителски продукти, закупувани от производителите на всички етапи от преработката на продукцията.

Индекс на МВА за заявленията за покупка на къщи (Mortgage Bankers Association Purchase Applications Index). Седмичен индекс за заявленията за покупка на къщи при институциите, предоставящи ипотеки. Показателят е водещ индикатор за продажбите на еднофамилни домове и строителството на къщи в САЩ.

Индекс Търсена помощ (Help Wanted Index). Индекс за броя на редовете, отделени за обяви за работа, публикувани в 51 вестника с най-голям тираж в САЩ в рамките на даден месец. Показателят е индикатор за състоянието на трудовия пазар.

Молби за помощи за безработица (Jobless Claims). Общият брой на индивидите, подали молби за помощи за безработица за първи път в рамките на дадена седмица. Показателят, и особено четири-седмичната му плъзгаща се средна, се използва за определяне на тенденциите в пазара на работна сила.

Бюджет на Федералния резерв (Treasury Budget). Месечен отчет за излишъка или дефицита на федералното правителство. Промените в дефицита на бюджета на годишна база са индикатор за тенденциите, стабилността и доверието във фискалната политика.

Вносни и износни цени (Import & Export Prices). Цените на стоките, закупени в дадена държава и произведени в чужбина, и цените на стоките, продадени в чужбина и произведени в страната. Показателят е индикатор на тенденциите в инфлацията на международно търгуваните стоки.

Измерители на паричното предлагане (Money Aggregates). Паричните агрегати са  измерител на паричното предлагане и са разделени според степента на ликвидност на компонентите, включени в тях. Промените в паричните агрегати са индикатори за доверието в паричната политика, както и на състоянието на икономическата активност и инфлационния натиск.

Изследване на Филаделфийския Федерален Резерв (Philadelphia Fed Survey). Сложно съставен индекс на състоянието на производствения сектор, намиращ се на територията, управлявана от Филаделфийския Федерален Резерв.

Личен доход. Потребителски разходи (Personal Income & Outlays). Показателят личен доход е доларовата стойност на дохода, получен от всички източници, на физическите лица в икономиката, институции с идеална цел и попечителски фондове. Показателя се състои от надници и заплати, ренти, дивиденти, приходи от лихви и трансферни плащания. Този индикатор е съществен за потребителския сектор, защото без достатъчни доходи и желание за покупки, потреблението на стоки е ограничено. Показателят потребителски разходи включва покупките на трайни и нетрайни продукти и на услуги от страна на потребителите.

Международна търговия (International Trade). Показателят международна търговия измерва разликата между вноса и износа на продукти и услуги. Нивото на показателя, както и промените в размера на вноса и износа, се използват за определяне на тенденциите в търговията в чужбина.

Начално жилищно строителство (Housing Starts). Началното жилищно строителство измерва броя на жилищните сгради, по които е започнало строителство за конкретния месец.

Поръчки на  стоки за дълготрайна употреба (Durable Goods Orders). Показателят поръчки на стоки за дълготрайна употреба отразява направените нови поръчки при местните производители както за незабавни, така и за бъдещи доставки на заводски дълготрайни стоки.( срока на използване на стоките е повече от 3 години). Този индикатор е много важен за валутните пазари, защото дава добра представа за потребителското доверие. Поради факта, че стоките за дълготрайна употреба струват повече, високи стойности на показателя означават, че потребителите са склонни да купуват.

Потребителски кредити (Consumer Installment Credit). Доларовата стойност на дадените потребителски кредити за изплащане. Промените в показателя са индикатори за състоянието на потребителските доходи и предстоящите промени в потребителските разходи.

Продажби на дребно (Retail Sales). Продажбите на дребно измерват общите постъпления на магазини, занимаващи се с продажба на трайни и малотрайни стоки. Този индикатор е от важно значение за валутните пазари, тъй като показва силата на потребителското търсене и доверие, а от там и силата на съответната икономика и валута.

Продажби на нови домове (New Home Sales). Броят на продажбите на новопостроени домове през даден месец. Равнището на показателя е индикатор за тенденциите в пазара на домове.

Продажби на съществуващи домове (Existing Home Sales). Броят на завършените продажби на вече построени домове за даден месец. Продажбите на съществуващи домове (индексът е познат и под наименованието “препродажби на домове”) заемат по-голям дял от пазара в сравнение с новопостроените домове и са индикатор за тенденциите на пазара на домове.

Показател  BTM/UBSW за търговските вериги (BTM Chain Store Sales). Измерител на седмична база на сравнимите продажби в големите търговски вериги. Показателят е свързан с дела на продажбите на стоки в общите продажби на едро, който е около 10%.

Проучване на  ISM ( бивш NAPM Survey). Проучването на ISM ( изследване на Националната асоциация на мениджърите по покупките)  има за цел да измери промените в новите поръчки, производството, заетостта в сектора и материалните запаси. Проучването се базира предимно на психологически възприятия, отколкото на факти.

ISM  за непроизводствения сектор ( бивш Non-Manufacturing NAPM). Отчетите, давани от Националната асоциация на мениджърите по покупките, за бизнес активността в непроизводствения сектор. Стойности над 50% сочат експанзия на икономиката. Показателят не е коригиран със сезонните изменения.

Проучване на  PMAC (PMAC Survey). Проучването на РМАС (Асоциация на мениджърите по покупките в Чикаго) е  индекс за състоянието на производствения сектор в района на Чикаго. Стойности над 50% сочат експанзия на производствения сектор. Проучването на РМАС се счита за водещ индикатор в изследването на NAPM.

Производителност и разходи   (Productivity and Costs). Производителността измерва ръста на средната производителност на труда в производството на стоки и услуги в една икономика. Разходите за труд за единица продукция, както сочи наименованието му, показват направените разходи за труд за производството на единица продукция. И двата показателя са индикатори за бъдещите инфлационни тенденции.

Ниво на безработица   (Unemployment rate). Равнището на безработица измерва броя на безработните като процент от работоспособното население в една държава. Този индикатор е от съществено значение за форекс спекулантите, особено през периоди на преминаване от един етап на бизнес цикъла към друг ( от рецесия към експанзия и обратно ), този индикатор дава представа и за състоянието на икономиката в цялост.

Цена на работната сила (Employment Cost Index). Измерител на съвкупните компенсационни разходи, включващи заплати, надници, както и премии.

Разходи за строителство  (Construction Spending). Парична стойност на новозапочналите строежи на жилищни и нежилищни сгради, както и строежи, възложени по държавна поръчка. Дават се стойностите на показателя в номинално и реално (коригирано с инфлацията) изражение.

Текуща сметка (Current Account). Измерител на международния търговски баланс на стоки, услуги и едностранни плащания на дадена държава. Нивото на текущата сметка, както и тенденциите в промяната на износа и вноса, са индикатори за тенденциите в международната търговия.

Търговия на едро (Wholesale Trade). Доларовата стойност на направените продажби и държаните складови наличности от търговците на едро. Търговията на едро е един от компонентите на показателя “бизнес запаси”.

Червената книга на LJR (LJR Redbook). Измерител на продажбите, направени от големите магазини, който се публикува всяка седмица от Линч, Джоунс и Райън.

Бежовата книга (Beige Book). Съдържа доклади за икономическите условия във 12-те района на  Федералния Резерв. Данните които се представят са  с качествен характер. Издава се преди срещите, засягащи паричната политика, на Федералния комитет по откритите пазари  (Federal Open Market Committee).Сметки за търговия CFD Forex Платформи за търговия Графики и обучение