За Форекс

 

Спот курс

Спот курсът е днешната пазарна цена на една валута, измерена спрямо друга. Например, цената на един щатски долар спрямо швейцарски франк. Спот курсовете на валутите спрямо долара са основни курсове , а всички останали - кръстосани курсове.

Някои от валутите се считат за основни - щатски долар (USD), евро (EUR), британски паунд (GBP), швейцарски франк (CHF) и японска йена (JPY).

Когато поискате от дилър цена, например, на EUR/USD, той ще ви каже две различни цени - за пример 1.0643 - 1.0647. От гледна точка на дилъра, разликата между двете цени "купува" и "продава" се нарича спред, Ако искате да закупите едно евро, трябва теоретично да заплатите 1.0647 USD, а ако искате да го продадете - ще ви бъдат платени 1.0643 USD от дилъра. В този случай, разликата между "купува" и "продава", или спредът, ще бъде 0.0004 или 4 пипса. Всъщност, закупувайки една валута вие продавате другата и продавайки една валута означава, че купувате другата.

Спот дата

Спот датата на валутните пазари е датата за сетълмент на сделка, извършена днес. Обикновено са необходими два работни дни, за да бъдат обработени транзакциите и необходимите документи. Трябва да се има предвид, че държавите, в които се търгуват валутите са в различни времеви пояси и плащанията трябва да бъдат синхронизирани. За двете страни, спот датата не може да бъде събота, неделя или официален празник. Ако това се случи, спот датата ще бъде на следващият работен ден.

Има възможност сделката да бъде с вальор преди спот датата - например, денят на сделката или следващият ден. В първия случай, вальорът е с днешна дата, а във втория - с датата на следващия ден. И в двата случая валутният курс ще бъде различен от валутния курс на спот датата, заради различията в лихвените проценти на двете страни.

Директни и индиректни котировки

На валутния пазар на всяка страна, местната валута се котира директно или индиректно спрямо щатския долар или друга валута.

Директната котировка е сумата от местната валута, необходима за закупуване на една единица от чуждата валута и, респективно, сумата от местната валута, която ще се получи, след като се продаде една единица от чуждата валута. Например, в Япония:

120.44 – 120.52 USD/JPY

Това означава, че дилърът купува един долар за 120.44 йени и го продават за 120.52 йени.

От друга страна, индиректната котировка е сумата от чужда валута, необходима за закупуването на една единица от местната валута. За пример, тази недиректна котировка е използвана за котиране на британския паунд спрямо щатския долар.

1.3600 – 1.3610 GBP/USD
Това означава, че трябва да платите 1.3610 USD за да закупите 1 GBP и продавайки 1 GBP, ще получите 1.3600 USD.

Котирани и базови валути

Спот курсът е цената на една валута спрямо друга. В горният пример - 120.44 - 120.52 USD/JPY - USD е базовата валута, а JPY e котираната. Това не е така във втория пример - 1.3600 - 1.3610 GBP/USD - където USD е котираната валута, защото е втора в двойката GBP/USD.

Пипсове и фигури

Валутите се котират предимно до четвърти знак след десетичната точка, което означава, че един пипс е 1/10,000 от цената на валутата. В горния пример за EUR/USD има разлика от 4 пипса между "купува" и "продава", но няма разлика в стойността на фигурите.

При японската йена, нещата стоят по различен начин. Поради високата деноминация на йената срещу щатския долар, например 121.23 - 121.39, котировката на йената е само два знака след десетичната точка. В този случай един пипс е равен на 1/100 от японската валутна единица.

Дилърът ще котира единствено стойността на пипса по телефона, предполагайки че отсрещната страна е запозната с пазара и знае стойността на фигурите. В случай, че не сте запознат със стойността им, не се колебайте да попитате.

Позиции

Основна цел на форекс пазара е да спечелите от позицията си чрез покупка или продажба на различни валути. Например, закупили сте валута и цената й се покачва. В този случай вие печелите ако затворите навреме позицията си. Ако затворите позицията и продадете обратно валутата, за да фиксирате печалбата си, всъщност купувате насрещната валута в тази двойка. Така се образува стойност - това е стойността на една валута спрямо друга, докато се търгува с валутни двойки. Една валута има стойност само тогава, когато е сравнена спрямо друга.

Форекс позицията е финансов ангажимент към определена валута. Позицията може да бъде неутрална или хеджирана, дълга или къса. Позицията е хеджирана когато няма излагане на рискови фактори. Позицията е дълга когато е закупена повече валута, отколкото е продадена. Позицията е къса, когато е по-голямо количеството на продадената валута, от това на закупената.

Кръстосани курсове

Не-доларовите валутни двойки са познати като "кросове" ("crosses"). От предходно споменатите основни валути можем да получим кръстосани курсове за GBP, EUR, JPY и CHF. Обменните курсове трябва да са логични спрямо всички валути. В противен случай има възможност от "round trip" или безрискова печалба.

Пример - изчисляване на валутни кръстосани курсове

Да приемем следните основни валутни курсове:

EUR/USD = 1.0060/65
GBP/USD = 1.5847/52
USD/JPY = 120.25/30
USD/CHF = 1.4554/59

За да изчислим GPB/CHF

GBP/USD: Купува: 1.5847 Продава: 1.5852
USD/CHF: 1.4554 1.4559

GBP/USD X USD/CHF = 1.5847 X1.4554 1.5852 X 1.4559

 

Продавам къса - Купувам дълга

Когато купувате валута, позицията ви е "дълга". Дългите позиции са по цена Продава. Следователно, когато купувате 1 лот GBP/USD с котировка 1.5847/52, вие купувате 100,000 GBP по 1.5852 USD.

Когато продавате валута, позицията ви е "къса". Късите позиции са по цена Купува, която в този случай е 1.5847 USD

Заради симетрични валутни транзакции, вие сте едновременно дълга позиция в едната валута и къса в другата. Например, ако искате да обмените 100,000 GBP в USD, вие сте къса позиция в паунд и дълга в щатски долари.

Затваряне на позиция

Отворена позиция е тази, чиято стойност ще се движи заедно с пазара. Всяка потенциална печалба или загуба, ще бъде отразена по вашата марджин сметка.

При затваряне на позиция, извършвате насрещна сделка по същата валутна двойка. Например, ако сте в дълга позиция на 1 лот GBP/USD по цена Продава, можете да затворите позиция като последващо отворите Къса позиция на 1 лот GBP/USD по цена Купува.

Отварянето и затварянето на позиции трябва да са извършени през същия посредник. Не можете да отворите позиция GBP/USD с Брокер А и да я затворите през Брокер Б.

Залог на покачване

Нека предположим, че стартирате търговия към момента и пазарният курс на GBP/USD е 1.5847/52.

Очаквате британската лира да се покачи спрямо щатския долар, затова купувате 100,000 GBP по цена 1.5852 USD.
Стойността на сделката е 100,000 X 1.5852 USD = 158,520 USD.
GBP/USD съответно се покачва до 1,6000/05 и решавате да затворите позицията си, продавайки британските си лири за щатски долари по цена купува. Печалбата ви е:
100,000 X (1.6000 – 1.5852) USD = 1,480 USD, еквивалентно на 10 USD за пункт.
Печелите 1,480 USD за движение от по-малко от 1%. Това илюстрира позитивния ефект от търговията с марджин.
От друга страна, ако GBP/USD понижи до 1.5700/75, загубата ви ще бъде:

100,000 X (1.5852 – 1.5700) USD = 1,520 USD
Изводът е, че търговията с марджин увеличава размера както на печалбата, така и на възможната загуба.

Залог на понижение

Очаквате, че британския паунд ще падне от курса GBP/USD = 1.5847/52, затова продавате 100,000 GBP/USD.

Стойността на сделката е 100,000 X 1.5847 USD = 158,470 USD, т.е. продали сте 100,000 GBP и сте закупили 158,470 USD.
Ако брокерът ви изисква 1% от 158,470 USD като гаранционна сума, или 1,584.70 USD, и GBP/USD спадне до 1.5555/60, потенциалната ви печалба ще е:

100,000 X (1.5847 – 1.5560 USD) = 2,870 USD

100,000 X (1.5847 – 1.5560 USD) = 2,870 USD

Потенциалната печалба от 2,870 USD е кредитирана по марджин сметката ви и ще имате 4,454.70 USD. Това ви позволява да управлявате позиции на тази стойност.
В случай, че GBP/USD започне да се покачва и достигне 1.6000/05, потенциалната ви загуба ще бъде:

100,000 X (1.6005 – 1.5847) USD = 1,580 USD.
Марджин сметката ви ще бъде дебитирана с 1,580 USD, оставяща я с 2,874.70 USD.

 

Търговия с Договори за разлика (ДЗР)

Договори за разлика

Договорът за разлика (ДЗР) е продукт, който ви дава възможност да печелите от движението в цената на чуждестранните акции и индекси, без реално да ги купувате или продавате. Това означава, че ако сте закупили договор за разлика в цената (ДЗР) на акции на компанията ABC, вие не придобивате реално съответния брой от акциите й, а получавате правото да печелите от разликата между цената, при която сте я купили и продали.

Например, ако акциите на Intel струват 30 USD и смятате, че са подценени, вие купувате "договор за разлика" за покупка на 150 акции от тази компания. В случай че цената на акциите се повиши до 31 USD, тоест с 1 долар, вие реализирате печалба в размер на 150 USD. Ако цената се понижи до 29,50 USD, ще реализирате загуба от 75 USD.

Търговията с чуждестранни индекси представлява покупка или продажба на тези инструменти с цел реализиране на печалба от промените в техните цени. Индексът представлява усреднената стойност на акциите, от които е съставен. Индексът Dow Jones Industrial Average е съставен от акциите на 30-те основни промишлени компании в САЩ, а индексът NASDAQ 100 – от акциите на стоте най-популярни технологични компании.

Например ако Dow Jones е на ниво 8700 и желаете да го купите, то вие трябва да разполагате поне с 1305 USD по вашата сметка (гаранционна сума 15% от стойността на индекса). При положение че нивото на Dow Jones се повиши до ниво 8900, ще реализирате печалба в размер на 200 USD. Обратно, ако индексът спадне до ниво 8600, ще реализирате загуба от 100 USD.

Продажби на късо

С продажбите на късо можете да печелите не само при повишение на цените, но и при тяхното понижение. Ако смятате, че цените на акциите или индексите ще се понижават, вие имате възможност да продадете съответната акция (индекс) в настоящия момент с идеята да я купите по-късно на по-ниска цена и така да реализирате печалба. Късите позиции се закриват чрез сключване на сделки за покупка на същия брой акции или индекси.

Например, ако акциите на Intel струват 30 USD и смятате, че са надценени, вие продавате 100 акции на тази цена. По-късно, когато цената на акциите стане 27 USD, купувате същия брой акции, като по този начин закривате късата си позиция и реализирате печалба от 300 USD (по 3 долара на акция). Ако цената се повиши до 31 USD, ще загубите 100 USD (по 1 долар на акция).

Независимо че е финансов инструмент, а не реален актив, "договорът за разлика" дава на притежателя си определени права, които акционерите на дружеството, върху които е базиран, също имат. Това са – право на дивидент, сплит, сливания на акционерен капитал и др. Договорите за разлика не дават право на собственост върху активите на компанията, право на глас в общото събрание, не са свободно прехвърляеми и не се търгуват на регулирани пазари. Маркет-мейкърът, който предлага тези инструменти, има право да затвори позициите на клиентите си, ако сметне това за необходимо, независимо дали дружеството е фалирало, или не. Сетълментът на сделката с "договор за разлика" се извършва в деня на сключването й.

 

Корпоративни събития при Договори за разлика (CFD – “ДЗР”): Дивиденти

 

Дивиденти по ДЗР върху акции:

 

Ситуацията с изплащането на дивидент по ДЗР върху акции е много по-опростена в сравнение с процедурите, свързани с изплащането на дивиденти на инвеститорите в акции. Инвеститорите сключили договори за разлика преди 00:00ч. на „екс-дивидентната” дата имат правата и задължения:

-          на притежателите на „дълги” позиции – клиентската сметка се кредитира с полагаемия дивидент;

-         на притежателите на „къси” позиции – клиентската сметка се дебитира с дължимия дивидент.

 

Друга важна информация свързана с дивиденти по ДЗР върху акции:

 

 

 

 

Пример:

 

            В таблицата са показани важните дивидентни дати през 2013г. на технологичния гигант IBM, който е съставна част от индекса Dow Jones Industrial Average.

 

Екс-дивидентна дата

Размер на дивидента

Дата на решението

Дата на записване

Дата на плащане

06.11.2013 г.

0.95

29.10.2013 г.

08.11.2013 г.

10.12.2013 г.

07.08.2013 г.

0.95

30.07.2013 г.

09.08.2013 г.

10.09.2013 г.

08.05.2013 г.

0.95

30.04.2013 г.

10.05.2013 г.

10.06.2013 г.

06.02.2013 г.

0.85

29.01.2013 г.

08.02.2013 г.

09.03.2013 г.

 

Ако приемем, че данъкът върху дивидентите е 15%, и към 00:00 ч. на 06.11.2013г. двама инвеститори - А и Б имат следните вече открити позиции:

Сметката на клиент А ще бъде кредитирана с 0,95$ х 100 х (100-15)/100 = 80,75$.

Сметката на клиент Б ще бъде дебитирана с 0,95$ х 100 = 95$.

 

Дивиденти по ДЗР върху индекси на акции:

 

ДЗР върху индекси на акции следят представянето индекса. Когато по дадена емисия акции, включена в индекса настъпи „екс-дивидентната” дата, за притежателите на дълги и къси позиции по ДЗР върху индекса към 00:00ч. в деня на „екс-дивидентната” дата настъпват аналогични с горните права и задължения.

 

Размерът на дивидента, с който ще бъде кредитирана(или дебитирана) сметката им се определя спрямо теглото на компанията в индекса.

 

DIVДЗР index = DIVакция * Дял в индекса(%) * (Стойност на индекса / Цена на акцията )*

 

*допълнително трябва да се отчете ефекта на данъчното облагане.

 

Пример:

 

Инвеститор има дълга позиция по ДЗР върху Dow Jones Industrial Average към 06.11.2013г. - „екс-дивидентната” дата на акциите на IBM. Те са със относителен дял от 7,14% в индекса Dow Jones Industrial Average. Цената на една акция на IBM на 06.11.2013 г. е била 179,19$ , а индекса е бил на ниво 15731 пункта.

 

Инвеститора ще получи следния дивидент (отчитайки 15% данък върху дивидент):

 

DIVДЗР DowJones =  0,95$ * 7,14% * ( 15731 $ / 179,19 $ ) * (100-15)/100 = 5,06$

 

Важни дати:

 

При вземането решение за изплащане на дивидент по акциите на дадено дружество инвеститорите трябва да са запознати с няколко дати:

-          „екс-дивидентна” дата(Ex Dividend Date) – това е денят, от който акциите се търгуват без полагащия им се дивидент.

-          „дата на записване” (Record Date) – това е датата, на която инвеститор трябва да фигурира в книгата на акционерите, за да има право да получи дивидент ( 3 дни след „екс-дивидентната” дата, т.е. когато е приключил сетълмента по всички сделки сключени преди „екс-дивидентната” дата )

-          „дата на плащане” (Payment Date) – денят, когато се изплаща реално дивидента. Обикновено няколко седмици след „екс-дивидентната” дата. На тази дата инвеститора не е нужно да е все още притежател на акциите, за да получи дивидента стига на „датата на записване” да е бил техен притежател.

 

Материалът има за цел да запознае клиента с основните отправни точки за анализ на влиянието дивидентната политика на дружествата върху ДЗР и са възможни пропуски и неточности.


 

Марджин търговия

Какво е марджин

“Марджин” в буквален превод означава разлика, резерв. В този смисъл марджин търговията представлява търговия на база гаранционна сума, предоставена от вас (сума, която служи за гаранция и се намира в сметката ви). Марджинът се измерва като процент от стойността на сделката - например, 1% марджин от позиция с 1000 лота е равна на 10 лота.

Как да търгувам с маржин

С марджин можете да търгувате акции, валута или индекси. Ключово при марджина е, че ако, например, искате да купите 1000 акции на IBM с обща стойност $94,450 не е необходимо да разполагате с цялата сума.

Пример 1 - търговия с акции

Да приемем, че необходимият марджин е 30%, което означава, че трябва да имате налични $30 в сметката ви за да закупите акция с цена $100. Когато сключите сделка настъпват следните примени:

За илюстрация, имате $1000 и искате да купите 10 акции на IBM. Цената на една акция е $94.45, което означава, че стойността на сделката е $944.50. Ако изискуемият марджин е 30%, то сумата, която ви е необходима за сделката е $283.35. Тази сума бива блокирана в сметката ви, а останалата наличност от $716.65 остава на ваше разположение за търговия с акции, валута или индекси.

В случай че цената се покачи с $1.50, т.е. една акция струва $95.95, ще спечелите $15. Те се добавят по сметката ви и вече имате свободни пари 731.65 долара плюс блокираните 283.35 долара, т.е. общата сума по сметката ви е 1015 долара.

В този случай може да изберете между два варианта

Първо, да продадете акциите си по пазарна цена $95.95 и наличността по сметката ви да нарасне до $1015.
Второ, да държите акциите си в очакване на по-изгодна цена (например, покачване до $97.5, което ще ви спечели $30, поемайки риска от спад в цената).
В случай че цената на акцията падне с $1.50 до $92.95, губите $15. Тези $15 ще бъдат отразени в наличността по сметката ви от $731.65, която след добавяне на блокираната сума дава наличност от $985.

Пример 2 - търговия с валута

Да приемем, че марджинът е 1% и наличността ви е 1000 лева. Може да търгувате валута с лотове, където 1 лот е равен на USD 1000 (или 1000 от която и да е валута). Ако искате да закупите 15 лота, или $15,000 по пазарен курс USD/BGN 12.2550, е необходимо да разполагате с 188.25 лева. Остатъкът от 811.75 лева са свободни средства, с които разполагате за търговия с друга валута, акции или индекси.

В случай че пазарният курс се повиши до USD/BGN 1.2590, ще спечелите 60 лева, които се прибавят към сметката ви. Свободните средства по сметката ви, следователно, са 871.75 лева, към които като се прибави и гаранционната сума от 188.25 лева ви дава баланс от 1060 лева.

В този случай имате две опции:

да затворите сделката по курс USD/BGN 1.2590 и да имате баланс от 1060 лева
или да държите позицията в очакване на по-изгоден курс (например, покачване до USD/BGN 1.2690, по който ще реализирате 210 лева, поемайки риска от спад в цената).
В случай че щатският долар се понижи до USD/BGN 1.2510, губите 60 лева, които ще бъдат отчетени по вашата сметка. Разполагаемите средства ще са 751.75 лева, към които като се прибави гаранционната сума ще ви оставят с баланс от 940 лева.

Пример 3 - търговия с индекси

Нека приемем, че изискуемият марджин е 15% и имате налични $2000. Искате да купите ДЗР на 1 Dow Jones Industrial Average (DJIA) по пазарна цена $11,000. За да изпълните сделката ви е необходима гаранция (марджин) от $1650. Остатъкът от $350 са свободни средства, с които можете да търгувате валута, други индекси или акции. В случай че пазарната цена се покачи до $11,100, печалбата от $100 се прибавят към сметката ви. Свободните средства нарастват до $450, а като прибавим и блокираната сума от $1650, крайният баланс възлиза на $2100.

В този случай имате две опции:

да продадете индекса по пазарна цена от $11,100 и да приберете печалба от $100, добавени към текущото салдо на сметката ви
или да държите позицията, в очакване на покачване на цената (например, покачване до $11,300, реализирайки $300 печалба, но взимайки предвид риска от спад в цената на индекса).
В случай че пазарната цена на индекса падне до 12,900, губите $100, които ще бъдат приспаднати от сметката ви. Разполагаемите средства в този случай ще намалеят до $250, които добавени към блокираната гаранционна сума от $1650, ще ви оставят с наличност от $1900.


В заключение искаме да добавим, че независимо от търгуваните инструменти, ви съветваме да поставяте стоп поръчки, с цел ограничаване на потенциални загуби.Сметки за търговия CFD Forex Платформи за търговия Графики и обучение